• Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Doradzamy od 1977 roku
  Doradzamy od 1977 roku

Znak towarowy

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Znakiem towarowym, firmowym (tzw. logo firmy) lub usługowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym, firmowym lub usługowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

W szczególności znakiem towarowym może być:

 • wyraz (łącznie z nazwiskami osób)
 • rysunek
 • litera
 • cyfra
 • zestawienie kolorów
 • zapach
 • ornament
 • kompozycja kolorystyczna
 • forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania)
 • melodia, lub inny sygnał dźwiękowy.

To właśnie dzięki odróżnialnemu charakterowi znaku firmowego, produkty czy usługi jednej firmy są odróżniane od produktów i usług innych firm. Dzięki temu firma jest identyfikowalna wśród odbiorców, przez co jej status na rynku rośnie.

Wartość znaku firmowego niejednokrotnie stanowi większość wartości giełdowej firmy.

Utrata znaku towarowego lub firmowego to utrata niemal całego dorobku firmy, która w takiej sytuacji musi od nowa zaistnieć na rynku.

Dlatego też ochrona znaków firmowych i towarowych jest tak ważna.

II. UZYSKANIE OCHRONY ZNAKU TOWAROWEGO W POLSCE (tryb krajowy):

1. Wybór Pełnomocnika:

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym warto korzystać z usług rzecznika patentowego, który działając jako Państwa pełnomocnik przeprowadzi Państwo przez zawiłości procesu rejestracyjnego oraz pomoże uzyskać jak najszerszy zakres ochrony.

Zgodnie z artykułem 236 ustawy Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U nr 119 poz. 1117): „Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, znaków towarowych (…), może być tylko rzecznik patentowy”.

Obywatele państw obcych i zagraniczne firmy mogą działać przed Urzędem Patentowym RP tylko przez rzeczników patentowych mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Rzecznik patentowy jest uprawniony do występowania jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym, Izbą Odwoławczą, Sądami Powszechnymi i innymi organami w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Wymagane przez Urząd Patentowy pełnomocnictwo jest przygotowywane przez Kancelarię, a podpisuje je osoba uprawniona do reprezentacji firmy.

W ostatnim czasie pojawiło się w Internecie mnóstwo ofert zachęcających do uzyskiwania ochrony na znaki towarowe w pozornie atrakcyjnych cenach. Zazwyczaj oferty te dotyczą przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej w celu samodzielnego złożenia jej przez właściciela firmy. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z takiej oferty upewnijcie się, że dokumentację zgłoszeniową przygotuje profesjonalista, czyli rzecznik patentowy, ponieważ takie firmy zazwyczaj nie zatrudniają rzeczników patentowych. Musicie się Państwo liczyć z faktem, że podmioty te nie będą Państwa pełnomocnikiem, więc wszelkie sprawy związane z uzyskaniem ochrony będziecie Państwo musieli załatwiać sami. Sami będziecie Państwo musieli pamiętać o opłatach i nikt nie będzie monitorował Państwa znaku.

Korzystając z usług naszej Kancelarii możecie mieć Państwo pewność, że zajmiemy się Państwa sprawą kompleksowo i profesjonalnie. Wszystkie płatności związane z ochroną znaku będą sygnowane przez naszą Kancelarię co jest dla Państwa bardzo istotne, ponieważ będziecie Państwo otrzymywali mnóstwo wezwań do wnoszenia opłat przez firmy, które będą Państwo zachęcać do umieszczenia swojego znaku w ich prywatnym rejestrze pod przykrywką powiązania z ochroną w Urzędzie Patentowym RP, WIPO lub EUIPO. Dzięki kompleksowej obsłudze naszej Kancelarii unikniecie Państwo nienależnych płatności.

2. Dokumenty potrzebne do uzyskania rejestracji znaku:

Aby sprawnie i szybko przeprowadzić procedurę rejestracyjna znaku potrzebne będą:

 • numer NIP i Regon
 • adres zamieszkania – jeśli zgłaszającym ma być osoba fizyczna
 • wizerunek znaku najlepiej w formie elektronicznej (JPG, CDR, PDF)

Podczas spotkania ustalamy też zakres towarów i usług w jakim znak ma uzyskać ochronę.

Dokumenty pełnomocnictwa oraz niezbędne zlecenia są przygotowywane przez Kancelarię.

3. Przeprowadzenie badania znaku

Kolejnym etapem uzyskania ochrony znaku towarowego jest zbadanie jego zdolności rejestrowej przez Kancelarię Patentową. Badanie takie nie jest obligatoryjne, lecz daje zgłaszającemu szereg korzyści:

 • Dzięki przeprowadzeniu badania unikamy kosztów związanych ze zgłoszeniem znaku, który nie miałby szans na uzyskanie ochrony. Procedura rejestracji znaku trwa kilka – kilkanaście miesięcy, a Urząd Patentowy nie zwraca opłat wniesionych za zgłoszenie znaku, który nie może uzyskać ochrony.
 • Możemy w znaku wprowadzić zmiany, które umożliwią lub ułatwią otrzymanie ochrony, a których wprowadzenie nie byłoby możliwe już po zgłoszeniu znaku do Urzędu Patentowego.
 • Unikamy lub minimalizujemy koszty związane z ewentualną koniecznością przeprowadzenia obrony znaku przed zarzutami Urzędu Patentowego w zakresie braku jego zdolności rejestrowych.
 • Unikamy możliwości konfliktu z właścicielami podobnych lecz już zarejestrowanych znaków.
 • Minimalizujemy ryzyko pojawienia się sprzeciwu osób trzecich w procesie rejestracyjnym.
4. Wybór procedury rejestracyjnej:

Ochrona znaku jest ochroną terytorialną. Aby zarejestrować znak, możemy skorzystać z procedury krajowej, dzięki której uzyskamy wyłączność na terytorium danego kraju.

W Polsce udzielaniem ochrony na znaki towarowe zajmuje się Urząd Patentowy mający siedzibę w Warszawie.

Aby uzyskać ochronę na terytorium innych państw możemy skorzystać z:

 • Indywidualnego zgłoszenia znaku w danym kraju, która to procedura jest przeprowadzana przez Kancelarię Patentową za pośrednictwem partnerskich kancelarii w danych krajach;
 • Zgłoszenia znaku w wielu krajach na całym świecie poprzez procedurę Porozumienia Madryckiego oraz Protokołu do Porozumienia Madryckiego. Międzynarodowa rejestracja udzielana jest w tym przypadku przez Biuro Międzynarodowe WIPO w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP lub EUIPO działającego jako urząd państwa pochodzenia;
 • Zgłoszenia znaku we wszystkich krajach Unii Europejskiej poprzez procedurę Znaku Unijnego (EUTM – European Union Trade Mark). Prawo z rejestracji znaku unijnego udzielane jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (Hiszpania).
5. Publikacja zgłoszenia znaku

Po wstępnej selekcji znaku przez Urząd Patentowy RP następuje publikacja znaku w celu umożliwienia zainteresowanym osobom trzecim wniesienia przez okres 3 miesięcy sprzeciwu do znaku. Informacje w zakresie zgłoszonych znaków osoby zainteresowane mogą uzyskiwać w wyniku monitorowania swoich znaków.

6. Uzyskanie ochrony znaku

Po uzyskaniu ochrony odpowiedni urząd wydaje Certyfikat Rejestracyjny (w Polsce Świadectwo Ochronne), który jest dokumentem świadczącym o uzyskaniu ochrony na dany znak. W dokumencie tym wskazana jest data, od której znak jest chroniony, numer chronionego znaku, właściciel znaku, wizerunek znaku oraz zakres ochrony znaku według klasyfikacji nicejskiej.

Znak chroniony jest przez 10 lat. Po upływie tego czasu jego ochrona może zostać przedłużona.

Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska czuwa nad tym, aby ochrona zarejestrowanych znaków została w odpowiednim momencie przedłużona.

7. Monitorowanie znaków

Urząd Patentowy RP nie przeprowadza badania znaku pod kątem kolizji ze znakami wcześniejszymi , a ciężar weryfikacji czy nowo zgłoszone znaki nie naruszają Państwa praw wyłącznych przerzuca na przedsiębiorców w procedurze sprzeciwowej. Dlatego ważne jest aby po uzyskaniu ochrony na znak obserwować jakie znaki są zgłaszane do Urzędu Patentowego RP. Dzięki temu będziecie Państwo mogli w ciągu 3 miesięcy okresu sprzeciwowego złożyć swoje uwagi co do nowo zgłoszonego znaku, który może naruszać Państwa prawa wyłączne. Więcej informacji w zakresie monitorowania znajdziecie Państwo tutaj.

III. UZYSKANIE OCHRONY POZA POLSKĄ (TRYB MIĘDZYNARODOWY)

Uzyskanie ochrony poza Polską jest możliwe w trybie:

 • zgłoszenia indywidualnego w poszczególnych krajach
 • zgłoszenia znaku unijnego (na całą Unie Europejską)
 • zgłoszenia znaku na kraje Porozumienia Madryckiego i Protokołu do Porozumienia Madryckiego na kraje europejskie i pozaeuropejskie

Tryb uzyskiwania ochrony poza Polską w dużym stopniu przypomina opisany wyżej tryb krajowy.Przedmioty ochrony własności przemysłowej


Znak towarowy

Może to być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Czytaj więcej

Wynalazek

Uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Czytaj więcej

Wzór użytkowy

Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci

Czytaj więcej

Wzór przemysłowy

Jest nowy i posiada indywidualny charakter wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyką, strukturą lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Czytaj więcej