• Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Doradzamy od 1977 roku
  Doradzamy od 1977 roku

Wynalazek

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Obecnie świat rozwija się w oszałamiającym tempie. Codziennie powstają nowe maszyny, urządzenia czy technologie. Nasz system prawny gwarantuje ochronę nowych rozwiązań w postaci patentów. Uzyskując ochronę na wynalazek otrzymujemy wyłączność na korzystanie z niego w sposób zawodowy lub zarobkowy przez 20 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Nikt inny nie może korzystać z patentu bez naszej zgody.

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki.

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Patent jako wartość niematerialna może być przedmiotem zastawu. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Dysponując patentem możemy zawrzeć na jego wykorzystanie umowę licencyjną, która przysporzy nam dodatkowych korzyści materialnych.

II. UZYSKANIE PATENTU:

1. Wybór Pełnomocnika:

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym warto korzystać z usług rzecznika patentowego, który działając jako Państwa pełnomocnik przygotuje we właściwy sposób dokumentację zgłoszeniową tak, aby uzyskany zakres ochrony być jak najszerszy.

Zgodnie z artykułem 236 ustawy Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U nr 119 poz. 1117)

„Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, znaków towarowych (…), może być tylko rzecznik patentowy”.

Obywatele państw obcych i zagraniczne firmy mogą działać przed Urzędem Patentowym RP wyłącznie przez rzeczników patentowych mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Rzecznik patentowy jest uprawniony do występowania jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym, Izbą Odwoławczą, Sądami Powszechnymi i innymi organami w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Wymagane przez Urząd Patentowy pełnomocnictwo jest przygotowywane przez Kancelarię, a podpisuje je osoba uprawniona do reprezentacji firmy.

Korzystając z usług naszej Kancelarii możecie mieć Państwo pewność, że zajmiemy się Państwa sprawą kompleksowo i profesjonalnie. Wszystkie płatności związane z ochroną wynalazku będą sygnowane przez naszą Kancelarię co jest dla Państwa bardzo istotne, ponieważ będziecie Państwo otrzymywali mnóstwo wezwań do wnoszenia opłat przez firmy, które będą Państwo zachęcać do umieszczenia swojego wynalazku w ich prywatnym rejestrze pod przykrywką powiązania z ochroną w Urzędzie Patentowym RP, WIPO lub EPO. Dzięki kompleksowej obsłudze naszej Kancelarii unikniecie Państwo nienależnych płatności.

2. Dokumenty potrzebne do uzyskania patentu:

Aby sprawnie i szybko przeprowadzić procedurę opatentowania wynalazku niezbędne są następujące informacje i dokumenty:

 • adres zamieszkania – jeśli zgłaszającym ma być osoba fizyczna
 • numery NIP i REGON
 • dane twórcy wynalazku – jeżeli jest on inny niż zgłaszający
 • rysunki techniczne wynalazku najlepiej w formie elektronicznej, w formacie JPG, PDF (jeżeli nie dysponujecie Państwo rysunkami technicznymi, kancelaria zleci ich wykonanie)
 • korzystnie, gdy dysponują Państwo opisem wynalazku oraz danymi wcześniejszych urządzeń, na podstawie których stworzony został wynalazek (jednakże posiadanie takiego opisu nie jest bezwzględnie konieczne)

Podczas spotkania twórca lub zgłaszający przekazuje Kancelarii wszelkie niezbędne informacje dotyczące budowy i/lub zasady działania wynalazku.

Dokumenty pełnomocnictwa oraz niezbędne zlecenia są przygotowywane przez Kancelarię.

3. Przeprowadzenie badania wynalazku

Kolejnym etapem uzyskania ochrony wynalazku jest zbadanie przez Kancelarię Patentową jego zdolności patentowej.

Badanie takie nie jest obligatoryjne, lecz daje zgłaszającemu szereg korzyści:

 • Dzięki przeprowadzeniu badania unikamy kosztów związanych ze zgłoszeniem wynalazku, który nie miałby szans na uzyskanie ochrony. Procedura udzielenia ochrony na wynalazek trwa kilka lat, a Urząd Patentowy nie zwraca opłat wniesionych za zgłoszenie, który nie może uzyskać ochrony.
 • Możemy w wynalazku wprowadzić zmiany, które umożliwią lub ułatwią otrzymanie ochrony, a których wprowadzenie nie byłoby możliwe już po zgłoszeniu wynalazku do Urzędu Patentowego.
 • Unikamy lub minimalizujemy koszty związane z ewentualną koniecznością przeprowadzenia obrony wynalazku przed zarzutami Urzędu Patentowego w zakresie braku możliwości uzyskania patentu, lub ograniczenia jego ochrony.
 • Unikamy możliwości konfliktu z właścicielami podobnych lecz już opatentowanych wynalazków
4. Wybór procedury patentowej

Ochrona wynalazku jest ochronę terytorialną. Aby uzyskać patent, możemy skorzystać z procedury krajowej, dzięki której uzyskamy ochronę na terytorium danego kraju. W Polsce udzielaniem patentów zajmuje się Urząd Patentowy mający siedzibę w Warszawie.

Aby uzyskać ochronę na terytorium innych państw możemy skorzystać z:

 • Indywidualnego zgłoszenia wynalazku w danym kraju, która to procedura jest przeprowadzana przez Kancelarię Patentową za pośrednictwem partnerskich kancelarii w danych krajach;
 • Zgłoszenia wynalazku w wielu krajach na całym świecie poprzez procedurę PCT lub Patentu Europejskiego
5. Uzyskanie patentu

Po uzyskaniu patentu odpowiedni urząd wydaje Dokument Patentowy, który świadczy o uzyskaniu ochrony na wynalazek. W dokumencie tym wskazana jest data, od której wynalazek jest chroniony, numer udzielonego prawa, właściciel patentu, twórca patentu, opis patentowy wraz z rysunkami.

Patent chroniony jest przez 20 lat. Po upływie tego czasu jego ochrona wygasa.

Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska czuwa nad tym, aby opłaty za kolejne okresy ochrony były wnoszone w terminie.Przedmioty ochrony własności przemysłowej


Znak towarowy

Może to być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Czytaj więcej

Wynalazek

Uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Czytaj więcej

Wzór użytkowy

Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci

Czytaj więcej

Wzór przemysłowy

Jest nowy i posiada indywidualny charakter wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyką, strukturą lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Czytaj więcej