• Kancelaria Patentowa
    Aneta Balwierz-Michalska
    Kancelaria Patentowa
    Aneta Balwierz-Michalska
    Doradzamy od 1977 roku
    Doradzamy od 1977 roku

Szkolenia

Zgodnie z ustaleniami Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 614/V/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie doskonalenia zawodowego, rzecznicy patentowi są zobowiązani do nieustannego poszerzania swojej wiedzy.

Samorząd rzeczników patentowych, opierając swoje funkcjonowanie na konstytucyjnej zasadzie decentralizacji władzy publicznej sprawuje pieczę nad należytym jego wykonywaniem w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony oraz jest gwarantem wysokich standardów etycznych i moralnych osób wykonujących ten zawód zaufania publicznego. Wolność wykonywania zawodu rzecznika patentowego obwarowana jest szeregiem wymogów, których celem jest zapewnienie należytego świadczenia usług, przez osoby, które legitymują się nie tylko wysokim poziomem etycznym, ale także wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi. W warunkach stale ewaluującego systemu prawnego oraz dynamicznego rozwoju techniki i stanu wiedzy ludzkiej ­ jedynie ustawiczne doskonalenie umiejętności zawodowych daje gwarancje właściwego wykonywania tego multidyscyplinarnego zawodu.

Obok samokształcenia, które jest oczywistym elementem wykonywania zawodu rzecznika patentowego, realizując ustawowy obowiązek udziału w doskonaleniu zawodowym z zainteresowaniem i chęcią bierzemy udział w różnych szkoleniach, takich jak przykładowo:Przedmioty ochrony własności przemysłowej


Znak towarowy

Może to być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Czytaj więcej

Wynalazek

Uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Czytaj więcej

Wzór użytkowy

Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci

Czytaj więcej

Wzór przemysłowy

Jest nowy i posiada indywidualny charakter wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyką, strukturą lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Czytaj więcej