Znak towarowy

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Znakiem towarowym, firmowym lub usługowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

W szczególności znakiem towarowym może być:

 • wyraz (łącznie z nazwiskami osób)
 • rysunek
 • ornament
 • kompozycja kolorystyczna
 • forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania)
 • melodia, lub inny sygnał dźwiękowy.

To właśnie dzięki odróżnialnemu charakterowi znaku firmowego, produkty czy usługi jednej firmy są odróżniane od produktów i usług innych firm. Dzięki temu firma jest identyfikowalna wśród odbiorców, przez co jej status na rynku rośnie.

Wartość znaku firmowego niejednokrotnie stanowi większość wartości giełdowej firmy.

Utrata znaku towarowego lub firmowego to utrata niemal całego dorobku firmy, która w takiej sytuacji musi od nowa zaistnieć na rynku.

Dlatego też ochrona znaków firmowych i towarowych jest tak ważna.

II. UZYSKANIE OCHRONY ZNAKU TOWAROWEGO:

1. Wybór Pełnomocnika:

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym warto korzystać z usług rzecznika patentowego, który działając jako Państwa pełnomocnik przeprowadzi Państwo przez zawiłości procesu rejestracyjnego oraz pomoże uzyskać jak najszerszy zakres ochrony.Z

Zgodnie z artykułem 236 ustawy Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U nr 119 poz. 1117)

"Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, znaków towarowych (...), może być tylko rzecznik patentowy".

Obywatele państw obcych i zagraniczne firmy mogą działać przed Urzędem Patentowym RP tylko przez rzeczników patentowych mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Rzecznik patentowy jest uprawniony do występowania jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym, Izbą Odwoławczą, Sądami Powszechnymi i innymi organami w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Wymagane przez Urząd Patentowy pełnomocnictwo jest przygotowywane przez Kancelarię, a podpisuje je osoba uprawniona do reprezentacji firmy.

2. Dokumenty potrzebne do uzyskania rejestracji znaku:

Aby sprawnie i szybko przeprowadzić procedurę rejestracyjna znaku potrzebne będą:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli zgłaszającym ma być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • adres zamieszkania - jeśli zgłaszającym ma być osoba fizyczna
 • aktualny KRS - jeśli zgłaszającym ma być spółka prawa handlowego
 • numery NIP i REGON
 • wizerunek znaku najlepiej w formie elektronicznej (JPG, CDR, PDF)

Podczas spotkania ustalamy też zakres towarów i usług w jakim znak ma uzyskać ochronę.

Dokumenty pełnomocnictwa oraz niezbędne zlecenia są przygotowywane przez Kancelarię.

3. Przeprowadzenie badania znaku

Kolejnym etapem uzyskania ochrony znaku towarowego jest zbadanie jego zdolności rejestrowej przez Kancelarię Patentową. Badanie takie nie jest obligatoryjne, lecz daje zgłaszającemu szereg korzyści:

 • Dzięki przeprowadzeniu badania unikamy kosztów związanych ze zgłoszeniem znaku, który nie miałby szans na uzyskanie ochrony. Procedura rejestracji znaku trwa kilkanaście miesięcy, a Urząd Patentowy nie zwraca opłat wniesionych za zgłoszenie znaku, który nie może uzyskać ochrony.
 • Możemy w znaku wprowadzić zmiany, które umożliwią lub ułatwić otrzymanie ochrony, a których wprowadzenie nie byłoby możliwe już po zgłoszeniu znaku do Urzędu patentowego.
 • Unikamy lub minimalizujemy koszty związane z ewentualną koniecznością przeprowadzenia obrony znaku przez zarzutami Urzędu Patentowego w zakresie braku jego zdolności rejestrowych.
 • Unikamy możliwości konfliktu z właścicielami podobnych lecz już zarejestrowanych znaków.

4. Wybór procedury rejestracyjnej:

Ochrona znaku jest ochronę terytorialną. Aby zarejestrować znak, możemy skorzystać z procedury krajowej, dzięki której uzyskamy wyłączność na terytorium danego kraju. W Polsce udzielaniem ochrony na znaki towarowe zajmuje się Urząd Patentowy mający siedzibę w Warszawie.

Aby uzyskać ochronę na terytorium innych państw możemy skorzystać z:

 • Indywidualnego zgłoszenia znaku w danym kraju, która to procedura jest przeprowadzana przez Kancelarię Patentową za pośrednictwem partnerskich kancelarii w danych krajach;
 • Zgłoszenia znaku w wielu krajach na całym świecie poprzez procedurę Porozumienia Madryckiego oraz Protokołu do Porozumienia Madryckiego. Międzynarodowa rejestracja udzielana jest w tym przypadku przez Biuro Międzynarodowe WIPO w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP działającego jako urząd państwa pochodzenia
 • Zgłoszenia znaku we wszystkich krajach Unii Europejskiej poprzez procedurę Znaku Wspólnotowego (CTM - Community Trade Mark). Prawo z rejestracji znaku unijnego udzielane jest przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania).

5. Uzyskanie ochrony znaku

Po uzyskaniu ochrony odpowiedni urząd wydaje Certyfikat Rejestracyjny (w Polsce świadectwo Ochronne, który jest dokumentem świadczącym o uzyskaniu ochrony na dany znak. W dokumencie tym wskazana jest data, od której znak jest chroniony, numer chronionego znaku, właściciel znaku, wizerunek znaku oraz zakres ochrony znaku według klasyfikacji nicejskiej.

Znak chroniony jest przez 10 lat. Po upływie tego czasu jego ochrona może zostać przedłużona.

Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska czuwa nad tym, aby ochrona zarejestrowanych znaków została w odpowiednim momencie przedłużona.

Pozostałe przedmioty ochrony własności przemysłowej

O kancelarii
Poprzez swoją działalność różne przedsiębiorstwa powodują powstanie w Polsce rynku
i konkurencji. Konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa na rynku utrwala jego dobra marka - znak firmowy i znaki towarowe. Renomie przedsiębiorstwa sprzyjają oryginalne chronione towary i usługi, oraz ich wysoka jakość i zasady uczciwego obrotu.
Zobacz więcej informacji.
Oferta
Nasza Kancelaria Patentowa świadczy usługi związane z ochroną Państwa własności intelektualnej. W szczególności zakres oferowanych usług obejmuje doradztwo
w zakresie ochrony własności przemysłowej przed konkurencją zwłaszcza nieuczciwą, badanie możliwości rejestracji Państwa znaku firmowego lub znaków towarowych (...)
Zobacz pełną ofertę.
Zasięg
Lista krajów, w których znajdują się kancelarie, z którymi współpracujemy.
Mapka Świata

Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image