Wzór użytkowy

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Rozwój nowych technologii powoduje, iż powstają nowe maszyny, urządzenia które ze względu na niższy poziom wynalazczy nie mogą być chronione patentem. Tego typu rozwiązania są chronione jako wzory użytkowe. Uzyskując ochronę na wzór użytkowy otrzymujemy wyłączność na korzystanie z niego w sposób zawodowy lub zarobkowy przez 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Nikt inny bez naszej zgody nie może korzystać z wzoru użytkowego.

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór użytkowy jako wartość niematerialna może być przedmiotem zastawu. Prawo ochronne na wzór użytkowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Dysponując chronionym wzorem użytkowym możemy zawrzeć na jego wykorzystanie umowę licencyjną, która przysporzy nam dodatkowych korzyści materialnych.

II. UZYSKANIE OCHRONY WZORU UŻYTKOWEGO:

 1. Wybór Pełnomocnika

  W postępowaniu przed Urzędem Patentowym warto korzystać z usług rzecznika patentowego, który działając jako Państwa pełnomocnik przygotuje we właściwy sposób dokumentację zgłoszeniową tak, aby uzyskany zakres ochrony być jak najszerszy.

  Zgodnie z artykułem 236 ustawy Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U nr 119 poz. 1117)

  Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów użytkowych może być tylko rzecznik patentowy.

  Obywatele państw obcych i zagraniczne firmy mogą działać przed Urzędem Patentowym RP tylko przez rzeczników patentowych mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

  Rzecznik patentowy jest uprawniony do występowania jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym, Izbą Odwoławczą, Sądami Powszechnymi i innymi organami w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej.

  Wymagane przez Urząd Patentowy pełnomocnictwo jest przygotowywane przez Kancelarię, a podpisuje je osoba uprawniona do reprezentacji firmy.

 2. Dokumenty potrzebne do uzyskania ochrony na wzór użytkowy

  Aby sprawnie i szybko przeprowadzić procedurę uzyskania ochrony na wzór użytkowy potrzebne będą następujące dokumenty i informacje:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli zgłaszającym ma być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  • adres zamieszkania - jeśli zgłaszającym ma być osoba fizyczna
  • aktualny KRS - jeśli zgłaszającym ma być spółka prawa handlowego
  • numery NIP i REGON
  • dane twórcy wzoru użytkowego - jeśeli jest on inny niż zgłaszający
  • rysunki techniczne wzoru najlepiej w formie elektronicznej, w formacie JPG, CDR (jeżeli nie dysponujecie Państwo rysunkami technicznymi, kancelaria zleci ich wykonanie)
  • korzystnie, gdy dysponują Państwo opisem wzoru użytkowego oraz danymi wcześniejszych urządzeń, na podstawie których stworzony został wzór użytkowy (jednakże posiadanie takiego opisu nie jest bezwzględnie konieczne)

  Podczas spotkania twórca lub zgłaszający przekazuje wszelkie niezbędne informacje dotyczące budowy i/lub działania zgłaszanego rozwiązania.

  Dokumenty pełnomocnictwa oraz niezbędne zlecenia są przygotowywane przez Kancelarię.

 3. Przeprowadzenie badania wzoru użytkowego

  Kolejnym etapem uzyskania ochrony wzoru użytkowego jest zbadanie jego zdolności ochronnej przez Kancelarię Patentową. Badanie takie nie jest obligatoryjne, lecz daje zgłaszającemu szereg korzyści:

  • Dzięki przeprowadzeniu badania unikamy kosztów związanych ze zgłoszeniem wzoru użytkowego, który nie miałby szans na uzyskanie ochrony. Procedura udzielenia ochrony na wzór użytkowy trwa kilkanaście miesięcy, a Urząd Patentowy nie zwraca opłat wniesionych za zgłoszenie, które nie może uzyskać ochrony.
  • Możemy we wzorze użytkowym wprowadzić zmiany, które umożliwią lub ułatwią otrzymanie ochrony, a których wprowadzenie nie byłoby możliwe już po zgłoszeniu wzoru użytkowego do Urzędu patentowego.
  • Unikamy lub minimalizujemy koszty związane z ewentualną koniecznością przeprowadzenia obrony wzoru użytkowego przez zarzutami Urzędu Patentowego w zakresie braku możliwości uzyskania ochrony, lub ograniczeniem jego ochrony.
  • Unikamy możliwości konfliktu z właścicielami podobnych lecz już chronionych wzorów użytkowych.
 4. Wybór procedury uzyskania ochrony

  Ochrona wzoru użytkowego jest ochroną terytorialną. Aby uzyskać ochronę, możemy skorzystać z procedury krajowej, dzięki której uzyskamy ochronę na terytorium danego kraju. W Polsce udzielaniem ochrony na wzory użytkowe zajmuje się Urząd Patentowy mający siedzibę w Warszawie.

  Aby uzyskać ochronę na terytorium innych państw możemy skorzystać z:

  • Indywidualnego zgłoszenia wzoru w danym kraju, która to procedura jest przeprowadzana przez Kancelarię Patentową za pośrednictwem partnerskich kancelarii w danych krajach;
  • Tak jak w przypadku patentu skorzystać z procedur międzynarodowych.
 5. Uzyskanie ochrony wzoru użytkowego

  Po uzyskaniu ochrony wzoru użytkowego odpowiedni urząd wydaje świadectwo Ochronne, który jest dokumentem świadczącym o uzyskaniu ochrony na wzór użytkowy. W dokumencie tym wskazana jest data, od której wzór jest chroniony, numer udzielonego prawa, właściciel wzoru, twórca wzoru, opis wzoru wraz z rysunkami.

  Wzór użytkowy chroniony jest przez 10 lat. Po upływie tego czasu jego ochrona wygasa.

  Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska czuwa nad tym, aby opłaty za kolejne okresy ochrony były terminowo wnoszone.

Pozostałe przedmioty ochrony własności przemysłowej

O kancelarii
Poprzez swoją działalność różne przedsiębiorstwa powodują powstanie w Polsce rynku
i konkurencji. Konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa na rynku utrwala jego dobra marka - znak firmowy i znaki towarowe. Renomie przedsiębiorstwa sprzyjają oryginalne chronione towary i usługi, oraz ich wysoka jakość i zasady uczciwego obrotu.
Zobacz więcej informacji.
Oferta
Nasza Kancelaria Patentowa świadczy usługi związane z ochroną Państwa własności intelektualnej. W szczególności zakres oferowanych usług obejmuje doradztwo
w zakresie ochrony własności przemysłowej przed konkurencją zwłaszcza nieuczciwą, badanie możliwości rejestracji Państwa znaku firmowego lub znaków towarowych (...)
Zobacz pełną ofertę.
Zasięg
Lista krajów, w których znajdują się kancelarie, z którymi współpracujemy.
Mapka Świata

Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image