Wzór przemysłowy

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Oprócz rozwiązań o charakterze technicznym świat wypełniają rozwiązania typowo estetyczne. Tego typu rozwiązania mogą być chronione jako wzory przemysłowe. Wzorem przemysłowym może być filiżanka, ramka na obrazek, butelka, zabawka, odzież i wiele wiele innych. Uzyskując ochronę na wzór przemysłowy otrzymujemy wyłączność na korzystanie z niego w sposób zawodowy lub zarobkowy przez 25 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Nikt inny bez naszej zgody ze wzoru przemysłowego nie może korzystać.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyką, strukturą lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wzór przemysłowy jako wartość niematerialna może być przedmiotem zastawu. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Dysponując zarejestrowanym wzorem przemysłowym możemy zawrzeć na jego wykorzystanie umową licencyjną, która przysporzy nam dodatkowych korzyści materialnych.

II. UZYSKANIE OCHRONY WZORU PRZEMYSŁOWEGO:

 1. Wybór Pełnomocnika

  W postępowaniu przed Urzędem Patentowym warto korzystać z usług rzecznika patentowego, który działając jako Państwa pełnomocnik przygotuje we właściwy sposób dokumentację zgłoszeniową tak, aby uzyskany zakres ochrony być jak najszerszy.

  Zgodnie z artykułem 236 ustawy Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U nr 119 poz. 1117) Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów przemysłowych może być tylko rzecznik patentowy.

  Obywatele państw obcych i zagraniczne firmy mogą działać przed Urzędem Patentowym RP tylko przez rzeczników patentowych mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

  Rzecznik Patentowy jest uprawniony do występowania jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym, Izbę Odwoławczą, Sądami Powszechnymi i innymi organami w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej.

  Wymagane prze Urząd Patentowy pełnomocnictwo jest przygotowywane przez Kancelarią, a podpisuje je osoba uprawniona do reprezentacji firmy.

 2. Dokumenty potrzebne do zarejestrowania wzoru przemysłowego

  Aby sprawnie i szybko przeprowadzić procedurę rejestracji wzoru przemysłowego potrzebne będą następujące dokumenty i informacje:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli zgłaszającym ma być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  • adres zamieszkania - jeśli zgłaszającym ma być osoba fizyczna
  • aktualny KRS - jeśli zgłaszającym ma być spółka prawa handlowego
  • numery NIP i REGON
  • dane twórcy wzoru przemysłowego - jeżeli jest on inny niż zgłaszający
  • rysunki wzoru przemysłowego lub fotografie najlepiej w formie elektronicznej, w formacie JPG, RAW, CDR (jeżeli nie dysponujecie Państwo rysunkami lub fotografiami, kancelaria zleci ich wykonanie)
  • korzystnie, gdy dysponują Państwo danymi wcześniejszych rozwiązań, na podstawie których stworzony został wzór przemysłowy (jednakże posiadanie takiego opisu nie jest bezwzględnie konieczne)

  Podczas spotkania twórca lub zgłaszający przekazuje wszelkie niezbędne informacje dotyczące zgłaszanego rozwiązania.

  Dokumenty pełnomocnictwa oraz niezbędne zlecenia są przygotowywane przez Kancelarię.

 3. Przeprowadzenie badania wzoru przemysłowego

  Kolejnym etapem uzyskania ochrony wzoru przemysłowego jest zbadanie jego zdolności rejestracyjnej przez Kancelarią Patentową. Badanie takie nie jest obligatoryjne, lecz daje zgłaszającemu szereg korzyści:

  • Dzięki przeprowadzeniu badania unikamy kosztów związanych ze zgłoszeniem wzoru przemysłowego, który ze względu na niespełnienie ustawowych wymogów rejestracyjnych lub kolizją z wcześniejszym chronionym rozwiązaniem mógłby być unieważniony. Procedura rejestracji wzoru przemysłowego trwa kilka miesięcy, a Urząd Patentowy nie zwraca opłat wniesionych za zgłoszenie, który nie może uzyskać rejestracji.
  • Możemy we wzorze użytkowym wprowadzić zmiany, które uniemożliwić wystąpienie kolizji z wcześniej zarejestrowanym rozwiązaniem.
  • Przeprowadzenie badania umożliwia uniknięcie lub minimalizacją kosztów związanych z ewentualną koniecznością przeprowadzenia obrony wzoru przemysłowego przez zarzutami Urzędu Patentowego w zakresie braku możliwości jego zarejestrowania.
  • Dzięki badaniu unikamy również możliwości konfliktu z właścicielami podobnych, lecz już chronionych wzorów przemysłowych.
 4. Wybór procedury rejestracyjnej

  Ochrona wzoru przemysłowego jest ochronę terytorialną. Aby uzyskać ochronę, możemy skorzystać z procedury krajowej, Dzięki której uzyskamy ochronę na terytorium danego kraju. W Polsce rejestrowaniem wzorów przemysłowych zajmuje się Urząd Patentowy mający siedzibę w Warszawie.

  Aby uzyskać ochronę na terytorium innych państw moemy skorzystać z:

  • Indywidualnego zgłoszenia wzoru w danym kraju, która to procedura jest przeprowadzana przez Kancelarią Patentową za pośrednictwem partnerskich kancelarii w danych krajach;
  • Procedur międzynarodowych, przykładowo uzyskania ochrony na Wspólnotowy Wzór Przemysłowy chroniony na terytorium całej Unii Europejskiej.
 5. Zarejestrowanie wzoru przemysłowego

  Po zarejestrowaniu wzoru przemysłowego odpowiedni urząd wydaje świadectwo Rejestracji, który jest dokumentem świadczącym o uzyskaniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W dokumencie tym wskazana jest data, od której wzór jest chroniony, numer udzielonego prawa, właściciel wzoru, twórca wzoru, opis wzoru wraz z rysunkami.

  Wzór przemysłowy chroniony jest przez 25 lat. Po upływie tego czasu jego ochrona wygasa.

  Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska czuwa nad tym, aby opłaty za kolejne okresy ochrony były terminowo wnoszone.

Pozostałe przedmioty ochrony własności przemysłowej

O kancelarii
Poprzez swoją działalność różne przedsiębiorstwa powodują powstanie w Polsce rynku
i konkurencji. Konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa na rynku utrwala jego dobra marka - znak firmowy i znaki towarowe. Renomie przedsiębiorstwa sprzyjają oryginalne chronione towary i usługi, oraz ich wysoka jakość i zasady uczciwego obrotu.
Zobacz więcej informacji.
Oferta
Nasza Kancelaria Patentowa świadczy usługi związane z ochroną Państwa własności intelektualnej. W szczególności zakres oferowanych usług obejmuje doradztwo
w zakresie ochrony własności przemysłowej przed konkurencją zwłaszcza nieuczciwą, badanie możliwości rejestracji Państwa znaku firmowego lub znaków towarowych (...)
Zobacz pełną ofertę.
Zasięg
Lista krajów, w których znajdują się kancelarie, z którymi współpracujemy.
Mapka Świata

Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image