Wynalazek

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Obecnie świat rozwija się w oszałamiającym tempie. Codziennie powstają nowe maszyny, urządzenia czy technologie. Nasz system prawny gwarantuje ochronę nowych rozwiązań w postaci patentów. Uzyskując ochronę na wynalazek otrzymujemy wyłączność na korzystanie z niego w sposób zawodowy lub zarobkowy przez 20 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Nikt inny nie może korzystać z patentu bez naszej zgody.

Patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek uważa się za nowy, jeżli nie jest on częścią stanu techniki.

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Wynalazek uwuważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Patent jako wartość niematerialna może być przedmiotem zastawu. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Dysponując patentem możemy zawrzeć na jego wykorzystanie umowę licencyjną, która przysporzy nam dodatkowych korzyści materialnych.

II. UZYSKANIE PATENTU:

 1. Wybór Pełnomocnika:

  W postępowaniu przed Urzędem Patentowym warto korzystać z usług rzecznika patentowego, który działając jako Państwa pełnomocnik przygotuje we właściwy sposób dokumentację zgłoszeniową tak, aby uzyskany zakres ochrony być jak najszerszy.

  Zgodnie z artykułem 236 ustawy Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U nr 119 poz. 1117)

  "Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, znaków towarowych (...), może być tylko rzecznik patentowy".

  Obywatele państw obcych i zagraniczne firmy mogą działać przed Urzędem Patentowym RP wyłącznie przez rzeczników patentowych mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

  Rzecznik patentowy jest uprawniony do występowania jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym, Izbą Odwoławczą, Sądami Powszechnymi i innymi organami w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej.

  Wymagane przez Urząd Patentowy pełnomocnictwo jest przygotowywane przez Kancelarię, a podpisuje je osoba uprawniona do reprezentacji firmy.

 2. Dokumenty potrzebne do uzyskania patentu:

  Aby sprawnie i szybko przeprowadzić procedurę opatentowania wynalazku niezbędne są następujące informacje i dokumenty:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli zgłaszającym ma być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  • adres zamieszkania - jeśli zgłaszającym ma być osoba fizyczna
  • aktualny KRS - jeśli zgłaszającym ma być spółka prawa handlowego
  • numery NIP i REGON
  • dane twórcy wynalazku - jeżeli jest on inny niż zgłaszający
  • rysunki techniczne wynalazku najlepiej w formie elektronicznej, w formacie JPG, CDR (jeżeli nie dysponujecie Państwo rysunkami technicznymi, kancelaria zleci ich wykonanie)
  • korzystnie, gdy dysponują Państwo opisem wynalazku oraz danymi wcześniejszych urządzeń, na podstawie których stworzony został wynalazek (jednakże posiadanie takiego opisu nie jest bezwzględnie konieczne)

  Podczas spotkania twórca lub zgłaszający przekazuje Kancelarii wszelkie niezbędne informacje dotyczące budowy i/lub zasady działania wynalazku.

  Dokumenty pełnomocnictwa oraz niezbędne zlecenia są przygotowywane przez Kancelarię.

 3. Przeprowadzenie badania wynalazku

  Kolejnym etapem uzyskania ochrony wynalazku jest zbadanie przez Kancelarię Patentową jego zdolności patentowej.

  Badanie takie nie jest obligatoryjne, lecz daje zgłaszającemu szereg korzyści:
  • Dzięki przeprowadzeniu badania unikamy kosztów związanych ze zgłoszeniem wynalazku, który nie miałby szans na uzyskanie ochrony. Procedura udzielenia ochrony na wynalazek trwa kilka lat, a Urząd Patentowy nie zwraca opłat wniesionych za zgłoszenie, który nie może uzyskać ochrony.
  • Możemy w wynalazku wprowadzić zmiany, które umożliwią lub ułatwić otrzymanie ochrony, a których wprowadzenie nie byłoby możliwe już po zgłoszeniu wynalazku do Urzędu patentowego.
  • Unikamy lub minimalizujemy koszty związane z ewentualną koniecznością przeprowadzenia obrony wynalazku przed zarzutami Urzędu Patentowego w zakresie braku możliwości uzyskania patentu, lub ograniczenia jego ochrony.
  • Unikamy możliwości konfliktu z właścicielami podobnych lecz już opatentowanych wynalazków
 4. Wybór procedury patentowej

  Ochrona wynalazku jest ochronę terytorialną. Aby uzyskać patent, możemy skorzystać z procedury krajowej, dzięki której uzyskamy ochronę na terytorium danego kraju. W Polsce udzielaniem patentów zajmuje się Urząd Patentowy mający siedzibę w Warszawie.

  Aby uzyskać ochronę na terytorium innych państw możemy skorzystać z:

  • Indywidualnego zgłoszenia wynalazku w danym kraju, która to procedura jest przeprowadzana przez Kancelarię Patentową za pośrednictwem partnerskich kancelarii w danych krajach;
  • Zgłoszenia wynalazku w wielu krajach na całym świecie poprzez procedurę PCT lub Patentu Europejskiego

   

 5. Uzyskanie patentu

  Po uzyskaniu patentu odpowiedni urząd wydaje Dokument Patentowy, który świadczy o uzyskaniu ochrony na wynalazek. W dokumencie tym wskazana jest data, od której wynalazek jest chroniony, numer udzielonego prawa, właściciel patentu, twórca patentu, opis patentowy wraz z rysunkami.

  Patent chroniony jest przez 20 lat. Po upływie tego czasu jego ochrona wygasa.

  Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska czuwa nad tym, aby opłaty za kolejne okresy ochrony były terminowo wnoszone.

   

Pozostałe przedmioty ochrony własności przemysłowej

O kancelarii
Poprzez swoją działalność różne przedsiębiorstwa powodują powstanie w Polsce rynku
i konkurencji. Konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa na rynku utrwala jego dobra marka - znak firmowy i znaki towarowe. Renomie przedsiębiorstwa sprzyjają oryginalne chronione towary i usługi, oraz ich wysoka jakość i zasady uczciwego obrotu.
Zobacz więcej informacji.
Oferta
Nasza Kancelaria Patentowa świadczy usługi związane z ochroną Państwa własności intelektualnej. W szczególności zakres oferowanych usług obejmuje doradztwo
w zakresie ochrony własności przemysłowej przed konkurencją zwłaszcza nieuczciwą, badanie możliwości rejestracji Państwa znaku firmowego lub znaków towarowych (...)
Zobacz pełną ofertę.
Zasięg
Lista krajów, w których znajdują się kancelarie, z którymi współpracujemy.
Mapka Świata

Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image